ბიომეურნეობა

ბიომეურნეობა, ორგანული სოფლის მეურნეობის პრინციპების აღწერილობა, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ბიომეურნეობის მეთოდებით წარმოების წესები. მავნებელ-დაავადებების და ფიზიოლოგიური დარღვევების მართვის ბიო-მეთოდები და საინტერესო მასალები ორგანული სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული საკანონმდებლო ბაზის შესახებ.

თხილის ბაღის მოვლის წესები

თხილის ბაღი მოვლის წესები, აგროპოსტი, Agropost

თხილის ბაღში ნიადაგის დამუშავება. თხილის სრულმსხმოიარე ბაღებში ნიადაგის დამუშავება მიმდინარეობს შემოდგომა-ადრე გაზაფხულზე. ძირითადი სამუშაოებია: მსუბუქი შებარვა, ან აჩეჩვა, რის პარალელურადაც შეაქვთ ფოსფორიანი და კალიუმიანი სასუქები. ასევე მნიშვნელოვანია ბრძოლა სარეველების წინააღმდეგ – ნიადაგი სარეველებისაგან სუფთა და ფხვიერ მდგომარეობაში უნდა იქნას შენარჩუნებული. ნიადაგის განოყიერება თხილის ბაღში. თხილის ბაღში შესატანი მინერალური ელემენტების ზუსტი …

წაიკითხე ვრცლად »

თხილის ბაღის გაშენების წესები

თხილის ბაღის გაშენების წესები, აგროპოსტი, Agropost

ადგილი თესლბრუნვაში. თხილის ბაღის გაშენებისას გასათვალისწინებელია, რომ მისი გაშენება ნაკლებად სასურველია ისეთ ფართობებზე, სადაც წინა წლებში ინტენსიურად იწარმოებოდა ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი სასოფლო-სამეურნეო კულტურები ან ჟოლო. ნიადაგის და ნაკვეთის შერჩევა (pH). თხილი კარგად ვითარდება და მაღალ მოსავალს იძლევა ალუვიურ, თიხნარ, წითელმიწა, უკარბონატო, გაეწრებულ, ეწერლებიან, ტორფიან, ნეშომპალა-კარბონატულ ნიადაგებზე. თხილის წარმოებისათვის არახელსაყრელია ქვიშნარი …

წაიკითხე ვრცლად »