აგროპოსტის სიახლეები

ხორბალი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა

ხორბალი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა, აგროპოსტი, Agropost

ხორბალი და მისი გვარი (Triticum L.) მრავალი სახით არის წარმოდგენილი. მორფოლოგიურ-ბიოლოგიური და გენეტიკური ნიშნებით აღწერილია ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავებული ხორბლის 22 სახეობა. მაგრამ ამათგან ყველაზე მეტად გავრცელებულია ორ სახეობა: რბილი ხორბალი (Triticum aestivum L.).მაგარი ხორბალი (Triticum durum Dest.). რბილ ხორბალს აქვს მოგრძო ფორმის თავთავი, რომელიც წინა მხრიდან განიერია. თავთუნები იმდენად დაშორებით …

წაიკითხე ვრცლად »

თაფლი და მისი ხარისხის განსაზღვრის მარტივი მეთოდები

თაფლი და მისი ხარისხის განსაზღვრის მარტივი მეთოდები, აგროპოსტი, Agropost

თაფლი ტკბილი, სიროფისებრი ნივთიერებაა, ამზადებს მუშა ფუტკარი ყვავილის ნექტრისაგან ან მანანასაგან. ეს პროცესი მიმდინარეობს შემდეგი სახით: ფუტკარი ახდენს სკაში შეტანილი ნექტრის ვენტილაციას, რის შედეგადაც ზედმეტი წყალი თანდათან ორთქლდება და იწყება რთული შაქრების ინვერსია, ანუ თაფლის მომწიფების პროცესი. აღნიშნული პროცესის შედეგად, საბოლოოდ თაფლში რჩება 18-22% წყალი, მარტივი შაქრები, მარილები, ვიტამინები, არომატული …

წაიკითხე ვრცლად »

სასუქი ხის ნაცრისაგან და მისი დამზადების წესი

სასუქი ხის ნაცრისაგან და მისი დამზადების წესი, აგროპოსტი, Agropost

სასუქი ხის ნაცრისაგან შესაძლებელია დამზადდეს და იგი გამოიყენება უძველესი დროიდან. ის შეიცავს მცენარის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის აუცილებელ მაკრო და მიკროელემენტებს  – კალციუმს, კალიუმს, მაგნიუმს, ნატრიუმს და სხვა მცენარისათვის სასარგებლო  ნივთიერებებს. მცენარეული ნაცრის ზუსტი ქიმიური შედგენილობის დადგენა შეუძლებელია, რადგან იგი იცვლება იმ მცენარეთა სახეობების და ასაკის მიხედვით, რომელთაგანაც ხდება მისი მიღება.  თუმცა, …

წაიკითხე ვრცლად »

შვიტა მინდვრის სამკურნალო მცენარე

შვიტა მინდვრის სამკურნალო მცენარე, აგროპოსტი, Agropost

შვიტა (ლათ. Equisetum arvence L.) შვიტასებრთა ოჯახს ეკუთვნის. აჭარაში მას ეძახიან ნაძვბალახას, ზემო იმერეთში ცხენის ბუას), მრავალწლიანი ფესურიანი ბალახია. მისი  მოყავისფრო დამუხლული ფესურა გრძელი და მხოხავია, ხშირად მრგვალი კოჟრებით (ეს კოჟრები იჭმება, განსაკუთრებით შემწვარი), თავისი გემოთი რამდენადმე კარტოფილს მოგვაგონებს. ღერო ორგვარია – გენერაციული და ვეგეტაციური. გენერაციული ღეროები ადრე გაზაფხულზე ამოდის …

წაიკითხე ვრცლად »

თხილის ბაღის მოვლის წესები

თხილის ბაღი მოვლის წესები, აგროპოსტი, Agropost

თხილის ბაღში ნიადაგის დამუშავება. თხილის სრულმსხმოიარე ბაღებში ნიადაგის დამუშავება მიმდინარეობს შემოდგომა-ადრე გაზაფხულზე. ძირითადი სამუშაოებია: მსუბუქი შებარვა, ან აჩეჩვა, რის პარალელურადაც შეაქვთ ფოსფორიანი და კალიუმიანი სასუქები. ასევე მნიშვნელოვანია ბრძოლა სარეველების წინააღმდეგ – ნიადაგი სარეველებისაგან სუფთა და ფხვიერ მდგომარეობაში უნდა იქნას შენარჩუნებული. ნიადაგის განოყიერება თხილის ბაღში. თხილის ბაღში შესატანი მინერალური ელემენტების ზუსტი …

წაიკითხე ვრცლად »

თხილის ბაღის გაშენების წესები

თხილის ბაღის გაშენების წესები, აგროპოსტი, Agropost

ადგილი თესლბრუნვაში. თხილის ბაღის გაშენებისას გასათვალისწინებელია, რომ მისი გაშენება ნაკლებად სასურველია ისეთ ფართობებზე, სადაც წინა წლებში ინტენსიურად იწარმოებოდა ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი სასოფლო-სამეურნეო კულტურები ან ჟოლო. ნიადაგის და ნაკვეთის შერჩევა (pH). თხილი კარგად ვითარდება და მაღალ მოსავალს იძლევა ალუვიურ, თიხნარ, წითელმიწა, უკარბონატო, გაეწრებულ, ეწერლებიან, ტორფიან, ნეშომპალა-კარბონატულ ნიადაგებზე. თხილის წარმოებისათვის არახელსაყრელია ქვიშნარი …

წაიკითხე ვრცლად »

ვაზი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა

ვაზი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა, აგროპოსტი, Agropost

ვაზი და მისი ბოტანიკური აღწერილობა. ვაზი მიეკუთვნება  ვაზისებრთა  ოჯახს. იგი  უმთავრესად დედამიწის  თბილი  და  ზომიერი   ჰავის ქვეყნებშია გავრცელებული. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად  მოპოვებული ისტორიული მასალა მიუთითებს, რომ  საქართველოს  თითქმის  ყველა კუთხეში  ყოფილა  განვითარებული  მევენახეობა  ჩვენს  წელთაღრიცხვამდე 4000  წლის წინათ. ბუნებრივად მოზარდი ვაზი მხვიარაა, საყრდენს  ულვაშებით ანუ პწკალით ემაგრება  აქვს  ყავისფერი ქერქი, …

წაიკითხე ვრცლად »

ვაზის მოვლის აგროწესები

ვაზის მოვლა აგროწესები, აგროპოსტი, Agropost

მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის უძველესი და მნიშვნელოვანი დარგია. ვაზის კულტურის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული ქართველი ერის ისტორიასთან. ჩვენი სიყვარული ვაზისა და ღვინისადმი გამოხატულია ქართულ კულტურაში, ტრადიციულ წეს-ჩვეულებებში, არქიტექტურაში, ორნამენტში, ჭედურობაში, მხატვრობაში, პოეზიაში, სიმღერასა და ხელოვნების სხვა დარგებში. საქართველო მიიჩნევა მევენახეობა-მეღვინეობის ერთ-ერთ უძველეს კერად და  მაღალხარისხოვანი ღვინოების წარმოების ერთ-ერთ ზონად …

წაიკითხე ვრცლად »

ვენახის გაშენების წესები

ვენახის გაშენების წესები, აგროპოსტი, Agropost

ვაზი მიეკუთვნება  ვაზისებრთა  ოჯახს. იგი  უმთავრესად დედამიწის  თბილი  და  ზომიერი   ჰავის ქვეყნებშია გავრცელებული. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად  მოპოვებული ისტორიული მასალა მიუთითებს, რომ  საქართველოს  თითქმის  ყველა კუთხეში  ყოფილა  განვითარებული  მევენახეობა  ჩვენს  წელთაღრიცხვამდე 4000  წლის წინათ. საქართველოში ვაზის სამრეწველო ნარგავები  ზღვის დონიდან 600-700 მეტრამდეა  გავრცელებული, თუმცა ზოგიერთ მაღალმთიან რაიონებში იგი 800-1200 მეტრ სიმაღლემდე …

წაიკითხე ვრცლად »

კიტრი და მისი რამდენიმე გავრცელებული ჯიში ჰიბრიდი

კიტრი და მისი რამდენიმე გავრცელებული ჯიში ჰიბრიდი, აგროპოსტი, Agropost

კიტრი ერთწლიანი მხვიარა ან მხოხავი მცენარეა. აქვს მსხვილი თესლი.  ჯიშზე დამოკიდებულებით ერთ გრამში 30-40 ცალი თესლია, ხოლო ერთ ნაყოფში 200-600 ცალი (7-20 გრ). თესლი თეთრია, რომელსაც მოყვითალო ელფერი დაკრავს. კიტრის ღივები ნორმალური ტემპერატურის პირობებში 4-5 დღეში ამოდიან. კიტრის პირდაპირ ღია გრუნტში თესვის ან ჩითილის გადარგვისას იგი მწკრივად ითესება. მწკრივთა შორის …

წაიკითხე ვრცლად »

კიტრი და მისი მოვლის ძირითადი აგროწესები

კიტრი და მისი მოვლის ძირითადი აგროწესები, აგროპოსტი, Agropost

ადგილი თესლბრუნვაში. კიტრი თესლბრუნვაში ნაბალახარზე თავსდება. ან ითესება ორგანული სასუქით კარგად განოყიერებულო ნიადაგზე. კიტრისათვის სასურველი წინამორბედი კულტურებია: სიმინდი, თავთავიანი და პარკოსანი კულტურები. კიტრის წარმოება არ არის რეკომენდებული იმ ფართობებზე, სადაც წინა წელს იწარმოებოდა გოგროვანი ბაღჩეული კულტურები. ნიადაგის და ნაკვეთის შერჩევა. კიტრისათვის საუკეთესოა მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის, ქვიშნარი, ალუვიური, ნეშომპალათი მდიდარი ნიადაგები. …

წაიკითხე ვრცლად »

კიტრი და მისი დამოკიდებულება აგროკლიმატური პირობებისადმი

კიტრი და მისი დამოკიდებულება აგროკლიმატური პირობებისადმი, აგროპოსტი, Agropost

კიტრის სამშობლო-ინდოეთის ტროპიკული რაიონებია. საქართველოში მოჰყავთ უხსოვარი დროიდან. კიტრი ერთწლიანი მხვიარა ან მხოხავი მცენარეა. აქვს მსხვილი თესლი.  ჯიშზე დამოკიდებულებით ერთ გრამში 30-40 ცალი თესლია, ხოლო ერთ ნაყოფში 200-600 ცალი (7-20 გრ). თესლი თეთრია, რომელსაც მოყვითალო ელფერი დაკრავს. კიტრის ღივები ნორმალური ტემპერატურის პირობებში 4-5 დღეში ამოდიან. კიტრი სითბოს მოყვარული მცენარეა. ყინვას …

წაიკითხე ვრცლად »